wtorek, 1 grudnia 2015

DSB - jak zdobyć norweskie uprawnienia elektryczne.

Den som ønsker å få en tillatelse til å videreføre et regulert yrke som elektrofagarbeider i Norge, som har sin utdanning og praksis fra et annet land innenfor EU eller EØS, må sende en søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge.

 Każdy, kto chce uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu „regulowanego” jako elektryk w Norwegii, a zdobył wykształcenie zawodowe i doświadczenie w innym kraju UE lub EOG, musi złożyć wniosek do Dyrekcji ds. bezpieczeństwa ludności i planowania kryzysowego (DSB) w Norwegii www.dsb.no

Det er ikke laget standard søknadsskjema for søknaden.
Det er meget viktig at søkeren spesifiserer hvilket yrke som elektrofagarbeider det søkes om å videreføre i Norge.

Søknaden kan sendes elektronisk til: postmottak@dsb.no, eller pr post til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 TØNSBERG, Norway

For å få tillatelse til å videreføre et yrke som elektrofagarbeider i Norge må dine kvalifikasjoner tilfredsstille kravene i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Evalueringen av dine kvalifikasjoner vil bli utført i samsvar med direktiv 2005/36/EF. Generelt vil kravet være minst 2 års relevant praksis etter mottak av bevis på endt lærlingperiode og eventuelt fagbrev eller yrkesbevis.
Det er en stor fordel for den det søkes for at vedkommende behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig, eller at vedkommende minst behersker engelsk.
Vedlagt søknaden skal minst være følgende dokumentasjon:
 • CV, som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i forhold til det yrket de søker om å videreføre i Norge.
 • Kopi av originalt vitnemål fra utdanning.
 • Kopi av original attest på læretid.
 • Kopi av originale sertifikater, fagbrev eller yrkesbevis.
 • Kopi av originale attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som dokumentasjon på minimum 2 års relevant praksis.
 • Kopi av pass.
 • Annen dokumentasjon som kan være med på å lette behandlingen av søknaden er velkommen.
Alle kopier skal være stemplet og signert av notarius publicus.
All dokumentasjon skal være oversatt av godkjent oversetter og skal oversettes primært til norsk, sekundært til engelsk. (gjelder ikke dansker og svensker)
Na stronach DSB nie istnieje żaden standardowy formularz wniosku.
Bardzo ważne jest, aby wnioskodawca określił w swoim wniosku, o uznanie jakich uprawnień w zawodzie elektryka w Norwegii występuje.

Wniosek można wysłać drogą elektroniczną na adres: postmottak@dsb.no , lub pocztą na adres DSB, PO Box 2014 , 3103 Tonsberg, Norwegia.

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka w Norwegii, twoje kwalifikacje muszą spełniać wymagania rozporządzenia o przedsiębiorstwach elektrotechnicznych oraz wymogach kwalifikacyjnych do pracy związanej z instalacjami elektrycznymi i urządzeniami elektrycznymi, w skrócie fek.
Ocena kwalifikacji kandydata jest prowadzona zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej 2005/36/WE. Ogólnym wymogiem jest najmniej 2 lata doświadczenia w zawodzie po otrzymaniu świadectwa ukończenia praktyk zawodowych i ewentualnie posiadanie świadectwa czeladniczego lub świadectwa zawodowego.
Dużą zaletą dla kandydata jest posługiwanie się jednym z języków skandynawskich, zarówno w mowie jak i w piśmie, lub przynajmniej znajomość języka angielskiego.
Do wniosku należy dołączyć minimum zestaw dokumentów wymienionych poniżej:

 • CV, w którym opisane są Twoje personalia, wykształcenie i praktyka zawodowa w zawodzie, o którego uznanie występujesz
 • Kopia oryginalnych świadectw szkolnych.
 • Kopia oryginalnego zaświadczenia z odbytych praktyk szkolnych.
 • Kopia oryginalnych pozwoleń/uprawnień do wykonywania zawodu, świadectwa czeladniczego lub świadectwa zawodowego.
 • Kopi oryginalnych świadectw pracy od obecnych lub wcześniejszych pracodawców, które są potwierdzeniem co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej.
 • Kopia paszportu
 • Jakiekolwiek inne dokumenty, które mogą ułatwić rozpatrzenie podania.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być sporządzone w formie odpisów potwierdzonych notarialnie.
Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, a przede wszystkim być przetłumaczone na język norweski, wtórne na angielski. (nie dotyczy Duńczyków i Szwedów)


Orginalna pisownia ze strony DSB: 
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Utenlandske-elektrofagfolk1/Utenlandsk-elektrofagarbeider/
Tłumaczenie pobrane ze strony:   
http://tlumacznorweskiego.no/jak-zdobyc-uprawnienia-elektryka-w-norwegii/

4 komentarze:

Elektrotop.pl pisze...

Cieszę się, że trafiłem na ten wpis. Zastanawiam się nad wyjazdem...

Piotr Stach pisze...

Nie ma się nad czym zastanawiać, To jest jedyny cel :) Pozdrawiam

Michał Funk pisze...

Swietnie opinane ,DZieki Bardzo

lenax pisze...

Fajny wpis, warto skorzystać z okazji!